CN
Show wishlist
Back
女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6 女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6 女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6 女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6 女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6 女鞋 PAZOLINI CL-PIT2-6

女鞋
CL-PIT2-6

产品信息
颜色: 深蓝色
面料: 拉伸纺织品
里料: 纺织品+真皮
鞋底材质: 橡胶
鞋跟高度: 40 mm
产地: 意大利
获取品牌最新资讯: 电邮信息
分享:
关于我们
关注我们