CN
Show wishlist
Back
女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X3001-6

女式凉鞋
CT-X3001-6

产品信息
面料: 纺织品(弹性)+人造漆皮
里料: 纺织品+人造漆皮
鞋底材质: 橡胶
鞋跟高度: 75 mm
产地: 西班牙
You'll also like
获取品牌最新资讯: 电邮信息
分享:
关于我们
关注我们